Ochrana osobních údajů

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation).

Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:

  • Obsah a účel dokumentu
  • Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
  • Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  • K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
  • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  • Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  • Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek psychofarmakumstop.cz, mými klienty a zájemci o spolupráci a mé služby.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Ing. Kateřina Pašková, IČ: 02682257, se sídlem Na Zahrádkách 510/2a, 50341 Hradec Králové (dále jen „Správce“)

Jsem zapsaná v Živnostenském rejstříku.

Kontaktní e-mail: katerina.paskova@email.cz
Kontaktní telefon: +420 737 376 040

Webové stránky: www.psychofarmakumstop.cz

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám především údaje, které mi sami poskytnete. Týká se to údajů, které mi předáte při osobní schůzce, po telefonu, e-mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce, na které se dohodneme.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

Abych mohla splnit objednávku, dodat Vám služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen u podnikatelů a plátců DPH), telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je zaslání objednávky a plnění dohodnutých služeb mezi námi. Přitom nemusí jít pouze o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o dohodu či objednávku uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a potvrzením takové objednávky.

V případě individuálních konzultací jsou pro naplnění účelu konzultací tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud mi zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebuji od Vás souhlas k takovému zpracování.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ (u podnikatelů), údaje o dodané službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely
Pokud nejste zatím mým klientem, budu Vám zasílat svoji nabídku služeb a produktů a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu nebo osobně).

Jen s Vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mého podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve Vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z pořádaných živých akcí.

Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, budu Vás vždy informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, advokátní kancelář, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a při odesílání fyzických produktů i přepravce. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete mě kontaktovat na e-mailu katerina.paskova@email.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píši. Dovoluji si upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.psychofarmakumstop.cz
Toto znění je účinné od 15. února 2022.